• 515-070-978
 • biuro@zloty-interes.pl

Wycena

Wycenę wykonujemy najczęściej następującymi metodami:

 • dochodowe, np. metoda zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych (DCF)
 • majątkowe, np. metoda skorygowanej wartości aktywów netto (NAV), metoda szacunkowej wartości likwidacyjnej (LIQ)
 • mnożnikowe, np. metoda porównań rynkowych (MC)
 • mieszane, np. metoda szwajcarska.Sporządzamy również operaty szacunkowe środków trwałych i nieruchomości.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Najczęstszymi sytuacjami generującymi potrzebę wyceny wartości niematerialnych i prawnych (w tym marek lub znaków handlowych) są: zmiany właściciela, potrzeba oszacowania wysokości opłaty licencyjnej za udostępnienie znaku oraz operacje prawno-podatkowe.

Wycenę marek handlowych wykonujemy następującymi metodami:

 • kosztowa
 • rynkowa
 • dochodowa
 • mnożnikowa
 • mieszane


Wykonanie usług związanych z modelowaniem finansowym dokonywane jest najczęściej w związku z:

 • realizacją projektów inwestycyjnych
 • zmianą sposobu finansowania przedsiębiorstwa lub projektu
 • pozyskiwaniem finansowania z nowego źródła, koniecznością planowania i monitorowania źródeł finansowania
 • weryfikacji poprawności/adekwatności stosowanego aktualnie modelu finansowego
 • potrzebą za prognozowania części lub całości sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa lub weryfikacji prognoz
 • potrzebą opracowania/weryfikacji lub modyfikacji stosowanych narzędzi rachunkowości zarządczej, w tym przygotowania narzędzi od podstaw.


Model finansowy może mieć charakter pasywny – zbiorczo prezentujący wyniki, jak i aktywny – pozwalający na korzystanie oraz modyfikacje założeń przez użytkownika.

Scroll Up